BRAS - drevoobrábacie stroje a zariadenia

Nesting KS

 

ks_stand_alone_img_310.jpg

CNC obrábacie centrum s 3 ovládanými osami vybavený s matrix stolom pre nestingové operácie.
Základňa stroja vyrobená z tuhej monolitickej konštrukcie. Elektronicky zváraná a adekvátne rebrovaná štruktúra pre zaručenie tuhosti a dlhodobej ţivotnosti presnosti.

Vozík operačnej jednotky
Mostová konštrukcia ( os Y ) s vysokou tuhosťou zváraná z rebrovanej ocele. Pohybuje sa pozdĺţne ( os X ) pozdĺţ základne stroja a podporuje hliníkový vozík ( os Z ) na ktorom sú uchytené operačné jednotky.

Frézovacia jednotka s výkonom 12 kW namontovaná na „Z“ vozíku s pneumatickým uvoľnením. Pohyb na lineárnom vedení so šírkou 75 mm a predpätými lineárnymi loţiskami pre garanciu rovnakej nosnosti v 4 smeroch. Vyššie uvedené riešenie spolu s veľkou vzdialenosťou Z osových vedení a optimálnym umiestnením vodiacej skrutky ( v centrálnej pozícií ) zaručujú vysokú frézovaciu presnosť.
Uzamknutie kónusu nástroja je tanierovou podloţkou a odomknutie pneumatickým cylindrom. Dva snímače zabezpečujú správne ukotvenie nástroja. Elektrovreteno je vybavené systémom prúdenia vzduchu pre čistenie kónusu pre stále bezpečné azamknutie.

 

Matrix stôl
Drážkovaný multifunkčný pracovný stôl (50 mm rozostup). Základ vytvorený zo silných ťahaných rúrok a plochého fenolického stola pre záruku dlhotrvajúcej vysokej tuhosti a presnosti a to aj pri náročných podmienkach. Fenolická doska je priamo upevnená k základni stroja aby sa predišlo vibráciám. Povrch s perforáciou pre prúdenie vákua a dráţok pre drţanie dielca pomocou jednoduchých gumových tesnení ( tvarované pásiky )
Pracovná zóna je delená do 4 rovnakých častí, ktoré môţu byť aktivované cez manuálne selektory.
Referenčné dorazy –štandardná konfigurácia
3 zadné referenčné
1 L/H bočný referenčný doraz

Vysoko účinný pracovný stôl vďaka nižším kanálikom optimálne distribuuje vákuum na celú pracovnú oblasť. Vďaka zvýšenému počtu otvorov pre vyústenie vákua a rúrok s väčším priemerom, môžu dosiahnuť vyššie úrovne podtlaku, poskytnutie silnejšieho uchytenia obrábaného dielca.